Untitled

KIỂU DỮ LIỆUGIÁ TRỊ MẶC ĐỊNHKÍCH THƯỚC
boolean
false
1 bit
char
'\u0000'
2 byte
byte
0
1 byte
short
0
2 byte
int
0
4 byte
long
0L
8 byte
float
0.0f
4 byte
double
0.0d
8 byte
String
null