@ApiModel

DESCRIPTION
Đánh dấu 1 class là Swagger Model