@ApiModelProperty

DESCRIPTION
Bổ sung các thông tin cho