Untitled

SYNTAXDESCRIPTION
Đánh dấu 1 class là nơi chứa các API
Đánh dấu 1 class là Swagger Model
Bổ sung các thông tin cho
Mô tả cho một API và response của nó
Mô tả các parameter
Mô tả status code của response
Mô tả danh sách các status code của response