Untitled

SYNTAXDESCRIPTION
@Api
Đánh dấu 1 class là nơi chứa các API
@ApiModel
Đánh dấu 1 class là Swagger Model
@ApiModelProperty
Bổ sung các thông tin cho
@ApiOperation
Mô tả cho một API và response của nó
@ApiParam
Mô tả các parameter
@ApiResponse
Mô tả status code của response
@ApiResponses
Mô tả danh sách các status code của response