Untitled

SWAGGER2OPENAPI 3.0DESCRIPTION
@Tag
Đánh dấu 1 class là nơi chứa các API
không còn
Đánh dấu 1 class là Swagger Model
@Schema
Bổ sung các thông tin cho
@Operation
Mô tả cho một API và response của nó
@Parameter
Mô tả các parameter
@ApiResponse
Mô tả status code của response
@ApiResponses
Mô tả danh sách các status code của response