Java Basic
Java Basic

Java Basic

Java Basic

Một ngôn ngữ mạnh mẽ lâu đời và khó bị thay thế. Code 1 lần chạy mọi nơi!

image

Bắt đầu nào

💡
Bài học

📚
Articles

🏐
[JAV0] Giới thiệu Series Java căn bản.
javabasic
🥾
[JAV1] Giới thiệu Java, JVM và Hellooo world~
javabasic
🔍
[JAV2] Biến, phạm vi, kiểu dữ liệu, toán tử trong Java
javabasic
🌀
[JAV3] Hàm và câu lệnh điều kiện
javabasic
🧿
[JAV4] Nhập xuất dữ liệu trong Java
javabasic
🪔
Vì sao nên sử dụng StringBuffer
javabasic
🦽
[core] Khái niệm tight-coupling (liên kết ràng buộc) và cách loosely coupled
concept
🌛
[core] Giải thích Dependency Injection (DI) và IoC bằng Ngọc Trinh
concept
💺
Hướng dẫn Java Reflection
javamiddle
🎴
Hướng dẫn tự tạo một Annotations
javamiddle
🎾
「Java 8」Optional
javamiddle
🥎
「Java 8」Functional Interfaces & Lambda Expressions cực dễ hiểu
javamiddle
🏞️
「Java 8」Hướng dẫn Stream API
javamiddle
🚆
Khái niệm ThreadPool và Executor trong Java
javamiddle
🛺
ThreadPoolExecutor và nguyên tắc quản lý pool size
javamiddle
🛶
Giới thiệu Reactive Programming với Reactor
javahard
🔕
Giới thiệu Reactor Core
javahard

✌️
Chúc các bạn học tập hiệu quả!