Spring Boot
Spring Boot

Spring Boot

Spring Boot

Một framework mạnh mẽ mà bất kì Java Developer nào cũng phải biết!

image

Bắt đầu nào

💡
Bài học

📚
Articles

🦽
[core] Khái niệm tight-coupling (liên kết ràng buộc) và cách loosely coupled
concept
🌛
[core] Giải thích Dependency Injection (DI) và IoC bằng Ngọc Trinh
concept
📷
[SB0] Series làm chủ Spring Boot - Zero to Hero
spring bootbasic
📖
[SB1] Hướng dẫn @Component và @Autowired
spring bootbasic
☎️
[SB2] @Autowired - @Primary - @Qualifier
spring bootbasic
🚤
[SB3] Spring Bean Life Cycle + @PostConstruct và @PreDestroy
spring bootbasic
🌟
[SB4] @Component vs @Service vs @Repository
spring bootbasic
📃
[SB5] Component Scan là gì?
spring bootbasic
📹
[SB6] @Configuration và @Bean
spring bootbasic
🚌
[SB7] Spring Boot Application Config và @Value
spring bootbasic
📞
[SB8] Tạo Web Helloworld với @Controller + Thymeleaf
spring bootbasic
🧵
[SB9] Giải thích cách Thymeleaf vận hành + Expression + Demo Full
spring bootbasic
🎲
[SB10] @RequestMapping + @PostMapping + @ModelAttribute + @RequestParam + Web To-Do với Thymeleaf
spring bootbasic
🎎
[SB11] Hướng dẫn Spring Boot JPA + MySQL
spring bootbasic
🎺
[SB12] Spring JPA Method + @Query
spring bootbasic
📺
[SB13] Chi tiết Spring Boot + Thymeleaf + MySQL + i18n + Web Demo
spring bootbasictut
🖊️
[SB14] Restful API + @RestController + @PathVariable + @RequestBody
spring bootbasic
🚉
[SB15] Exception Handling @ExceptionHandler + @RestControllerAdvice / @ControllerAdvice + @ResponseStatus
spring bootbasic
📰
[SB16] Hướng dẫn sử dụng @ConfigurationPropertie
spring bootbasic
🌈
[SB17] Chạy nhiều môi trường với Spring Profile
spring bootbasic
🗺️
[SB18] Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot
spring bootbasic
🔩
[SB19] Hướng dẫn chi tiết Test Spring Boot (Phần 2)
spring bootbasic
📠
[SB20] Hướng dẫn toàn tập Mockito
spring bootbasic
🎷
[SB21] Hướng dẫn tạo Bean có điều kiện với @Conditional
spring bootbasic
🎯
[SB22] Hướng dẫn tự tạo custom @Conditional
spring bootbasic
🎗️
[SB23] Xử lý sự kiện với @EventListener + @Async
spring bootbasic
😅
[SB24] RESTful API Document Tạo với Spring Boot + Swagger
spring bootbasic
🛳️
[SB25] RESTful API Document với Spring Boot + OpenApi 3.0
spring bootbasic
⚔️
「Jpa」Hibernate là gì?
spring bootmiddle
🎊
「Jpa」 Hướng dẫn sử dụng Specification (Phần 1)
spring bootmiddle
🪂
「Jpa」Hướng dẫn sử dụng @OneToOne
spring bootmiddle
🚅
「Jpa」Hướng dẫn @OneToMany và @ManyToOne
spring bootmiddle
🛵
「Jpa」Hướng dẫn @ManyToMany
spring bootmiddle
🏆
「Jpa」Hướng dẫn Query phân trang bằng Pageable (Phần 1)
spring bootmiddle
🪟
「Jpa」Hướng dẫn sử dụng Criteria API trong Hibernate
spring bootmiddle
📈
「Jpa」Hướng dẫn sử dụng Criteria API trong Hibernate (Phần 2)
spring bootmiddle
🧺
「Jpa」Hướng dẫn tự tạo Validator để kiểm tra Model & Entity
spring bootmiddle
🏟️
[SS] Hướng dẫn Spring Security cơ bản, dễ hiểu
spring securityhard
[SS] Hướng dẫn Spring Security + Jpa Hibernate
spring securityhard
🎐
[SS] Hướng dẫn Spring Security + JWT (Json Web Token) + Hibernate
spring securityhard
Hướng dẫn Spring Boot + Redis
spring boottut

✌️
Chúc các bạn học tập hiệu quả!